Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 08/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên...

Cập nhật : 19/05/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Cập nhật : 24/12/2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015