Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng ngày: 10/06/2022

Chi tiết nội dung chương trình cùng các tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022

Danh sách các nội dung: 

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tải về

2. 2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền họpĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tải về

3. Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tải về

4. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tải về

5. Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT: Tải về

6. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 - Kế hoạch hoạt động năm 2022: Tải về

7. Tờ trình của HĐQT Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán: Tải về

8. Các tài liệu khác: Tải về