Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật : 11/05/2024

Nội dung chi tiết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 và lũy kế năm 2024

Cập nhật : 08/05/2024

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 và lũy kế năm 2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 và lũy kế năm 2024

Cập nhật : 08/05/2024

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 và lũy kế năm 2024

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật : 05/04/2024

Nội dung chi tiết thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm...

Cập nhật : 05/04/2024

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc...

Cập nhật : 02/04/2024

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày...

Cập nhật : 02/04/2024

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên...

Cập nhật : 06/03/2024

Nội dung chi tiết: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2024