Thứ hai - 20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 và lũy kế năm 2024

Cập nhật : 08/05/2024

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 và lũy kế năm 2024

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật : 05/04/2024

Nội dung chi tiết thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm...

Cập nhật : 05/04/2024

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2023

Cập nhật : 29/01/2024

Chi tiết báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất đến ngày 30/6/2023

Cập nhật : 02/07/2023

Nội dung chi tiết báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất đến ngày 30/6/2023