Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo mời họp ĐHĐCD

Đăng ngày: 26/04/2019

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Thông báo mới họp

Thông báo mới họp

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ: Download File đính kèm

3. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019: Download File đính kèm
4. Báo cáo của HĐQT về thực hiện SXKD và đầu tư năm 2018; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019: Download File đính kèm
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch năm 2019: Download File đính kèm
6. Quy chế làm việc: Download File đính kèm
7. Quy chế bầu thay thế thành viên: Download File đính kèm
8. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018: Download File đính kèm