Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

VĂN BẢN NỘI BỘ

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Cập nhật : 12/02/2020

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 4 năm 2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Cập nhật : 31/01/2020

Báo cáo tài chính Tổng hợp tình đến ngày 31/12/2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Cập nhật : 31/01/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất tính đến ngày 31/12/2019 của công ty Cổ phần sông Đà 3