Thứ hai - 20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

VĂN BẢN NỘI BỘ

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Cập nhật : 25/11/2020

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Cập nhật : 12/02/2020

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 4 năm 2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Cập nhật : 31/01/2020

Báo cáo tài chính Tổng hợp tình đến ngày 31/12/2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3