Thứ sáu - 23/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức...

Cập nhật : 08/10/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới...

Cập nhật : 24/09/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi...

Cập nhật : 23/09/2020

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ...

Cập nhật : 27/08/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính...

Cập nhật : 25/08/2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Cập nhật : 11/08/2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty