Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê...

Cập nhật : 10/07/2019

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Cập nhật : 14/05/2019

Nội dung về Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Cập nhật : 11/05/2019

Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật : 11/05/2019

Nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCD

Cập nhật : 26/04/2019

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ. 3. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019. 4. Báo cáo của HĐQT về...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Cập nhật : 27/12/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018