Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Cập nhật : 09/07/2020

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Cập nhật : 30/06/2020

1. Nghị quyết Họp hội đồng quản trị. 2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Vũ Dũng 3. Quyết định bổ nhiệm chức vụ quyền TGĐ đối với ông...

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật : 01/06/2020

Tập hợp các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông cty CP Sông Đà 3 năm 2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Cập nhật : 24/04/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

Cập nhật : 30/03/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán