Thứ hai - 20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên...

Cập nhật : 19/05/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Cập nhật : 24/12/2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức...

Cập nhật : 08/10/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản