Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

VĂN BẢN NỘI BỘ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Cập nhật : 09/06/2022

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Cập nhật : 25/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Cập nhật : 25/11/2020

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020