Thứ năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

VĂN BẢN NỘI BỘ

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 21/10/2022

Nội dung báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 21/10/2022

Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Cập nhật : 05/09/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

Cập nhật : 05/09/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được xoát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Cập nhật : 09/06/2022

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Cập nhật : 25/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021