Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật : 01/06/2020

Tập hợp các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông cty CP Sông Đà 3 năm 2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Cập nhật : 24/04/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020

BCTC hợp nhất cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Cập nhật : 24/04/2020

BCTC hợp nhất cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

Cập nhật : 30/03/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Cập nhật : 12/02/2020

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 4 năm 2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Cập nhật : 31/01/2020

Báo cáo tài chính Tổng hợp tình đến ngày 31/12/2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Cập nhật : 31/01/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất tính đến ngày 31/12/2019 của công ty Cổ phần sông Đà 3