Thứ năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 19/04/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Cập nhật : 04/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Cập nhật : 25/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Cập nhật : 24/09/2021

Nội dung đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12