Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Cập nhật : 24/09/2021

Nội dung đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Cập nhật : 22/06/2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 19/06/2021

Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 08/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021