Thứ hai - 20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2023

Cập nhật : 29/01/2024

Chi tiết báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật : 28/07/2023

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất đến ngày 30/6/2023

Cập nhật : 02/07/2023

Nội dung chi tiết báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất đến ngày 30/6/2023

TCKT ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023

Cập nhật : 02/03/2023

Chi tiết nội dung ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023 của Sông Đà 3