Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 01/07/2022

Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 10/06/2022

Chi tiết nội dung chương trình cùng các tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Cập nhật : 09/06/2022

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 20/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý 1 và lũy kế năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 19/04/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Cập nhật : 04/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Cập nhật : 25/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021