Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới...

Cập nhật : 24/09/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi...

Cập nhật : 23/09/2020

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính...

Cập nhật : 25/08/2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Cập nhật : 11/08/2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Cập nhật : 20/07/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Cập nhật : 09/07/2020

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Cập nhật : 30/06/2020

1. Nghị quyết Họp hội đồng quản trị. 2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Vũ Dũng 3. Quyết định bổ nhiệm chức vụ quyền TGĐ đối với ông...

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020