Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 19/04/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Cập nhật : 24/09/2021

Nội dung đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 19/06/2021

Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021