Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 21/10/2022

Nội dung báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 21/10/2022

Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Cập nhật : 05/09/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

Cập nhật : 05/09/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được xoát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 01/07/2022

Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 10/06/2022

Chi tiết nội dung chương trình cùng các tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 20/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý 1 và lũy kế năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 19/04/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022