Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 10/06/2022

Chi tiết nội dung chương trình cùng các tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022

Cập nhật : 20/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý 1 và lũy kế năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 19/04/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Cập nhật : 24/09/2021

Nội dung đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12