Thứ hai - 20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ...

Cập nhật : 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật : 28/07/2023

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023

TCKT ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023

Cập nhật : 02/03/2023

Chi tiết nội dung ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023 của Sông Đà 3

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022

Cập nhật : 12/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 cho ủy ban chứng khoán Nhà nước

Báo cáo nhà đầu tư Nguyễn Thị Tuyết Anh nắm giữ hơn 5% cổ phiếu SD3

Cập nhật : 14/12/2022

Báo cáo nhà đầu tư Nguyễn Thị Tuyết Anh nắm giữ 9,28% cổ phiếu SD3