Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 08/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Cập nhật : 17/03/2021

1. Công văn giải trình công bố thông tin. 2. Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020.

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ...

Cập nhật : 27/08/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

HỒ CHỨA NƯỚC IAH'LEO 1

Cập nhật : 02/10/2019

HỒ CHỨA NƯỚC IAH'LEO 1