Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật : 01/08/2022

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật : 10/06/2022

Chi tiết nội dung chương trình cùng các tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Cập nhật : 09/06/2022

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Cập nhật : 04/04/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Cập nhật : 25/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Cập nhật : 22/06/2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 19/06/2021

Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021