Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Cập nhật : 22/06/2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 19/06/2021

Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 08/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Cập nhật : 17/03/2021

1. Công văn giải trình công bố thông tin. 2. Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020.

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020