Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày: 28/08/2023

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023:

1. Báo cáo tài chính hơp nhất: Tải về

2. Báo cáo tài chính riêng: Tải về