Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Thủy điện

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SE SAN 4

Đăng ngày: 07/06/2022

STT

Tên công trình

Công suất thiết kế

Hoàn thành

1

Nhà máy thủy điện Sê San 4

360 MW

2009