Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020
Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019
BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019
BCTC Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019

BCTC Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019

BCTC Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019
BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019

BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019

BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019