Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022
 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021
Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 và lũy kế năm 2022
Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát