Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát

Đơn xin thôi tư cách thành viên ban kiểm soát
Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất 2021
Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021
Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020