Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020
Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán
Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10
Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020
BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán
86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019