Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà
Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Nghị quyết họp hội đồng quản trị
Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1