Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018

Báo cáo tài chính tổng hợp 2018

Báo cáo tài chính tổng hợp 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1