Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020
BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán
86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015
Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019
BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019
BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019

BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019

BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán