Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020
BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020