Thông báo mời họp ĐHĐCD

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Thông báo mới họp

Thông báo mới họp

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ: Download File đính kèm

3. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019: Download File đính kèm
4. Báo cáo của HĐQT về thực hiện SXKD và đầu tư năm 2018; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019: Download File đính kèm
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch năm 2019: Download File đính kèm
6. Quy chế làm việc: Download File đính kèm
7. Quy chế bầu thay thế thành viên: Download File đính kèm
8. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018: Download File đính kèm
Người đăng: dragonviet

Bình luận